ThaiCreate.Com Time now : 14 สิงหาคม 2551
บุคลากรอื่นๆ
13
คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
384
คน
นักเรียน
1762
คน
ความสัมพันธ์จำนวนนักเรียน, ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
สมรรถนะตามเขตพื้นที่
สมรรถนะผู้เรียน
การเข้าใช้งานระบบในขณะนี้
ทดสอบความเร็วระบบเครือข่าย